Banka gjermane Deutsche Bank u rendit në mesin e dhjetë bankave më të këqija në raundin e fundit të testeve të stresit evropian, një shenjë tjetër kjo e dobësisë në hua-dhënësin më të madh të Gjermanisë.

Sipas skenarit më të ashpër të testit, raporti i kapitalit kryesor të huadhënësit të Gjermanisë ishte 8.1 përqind për vitin 2020, duke e renditur atë në vendin e 40-të nga 48 huadhënës të testuar njëkohësisht.

Në testin e vitit 2016, niveli i kapitalit të Deutsche Bank ra në 7.8 përqind, duke e renditur atë të dhjetën nga fundi, në një kontroll “shëndetësor” për 51 huadhënës të ndryshëm në Bashkimin Europian.

Nuk kishte asnjë shenjë zyrtare të kalim/dështimit, por investitorët po kontrollojnë sa financues të kapitalit kryeso,r mbajnë një prag prej 5.5 përqind. Kontrolli “shëndetësor” i monitoruar nga afër në Bashkimin Evropian, i kryer nga Autoriteti Bankar Europian (EBA), mund të detyrojë ritmet e ngutshme për të ngritur asetet e kapitalit, ose hendeqeve.

“Ne nuk do të ndryshojmë mënyrën se si menaxhojmë bankën pas testeve të stresit”, tha Shefi i Financave, James von Moltke, duke shtuar se metodologjitë e testimit të brendshëm të stresit të bankës ndryshonin nga ato të përdorura nga testimi i EBA.

“Ne nuk presim ndonjë ndikim në SREP tonë (Procesi i Rishikimit dhe Vlerësimit të Mbikëqyrjes) nga testi,” tha ai, duke iu referuar niveleve minimale të kapitalit të bankës siç përcaktohet nga rregullatorët.

Rezultati i testit kryesisht pasqyroi rënien e fitimeve të Deutsche, por nuk tregoi profilin e rrezikut të zvogëluar të bankës, sepse nuk arriti të llogariste aktivet e skontuara dhe për shkak të mënyrës se si testi trajton rezervat strategjike të likuiditetit, tha von Moltke.

“Për shkak të hartimit të testit, rezultatet nuk pasqyrojnë plotësisht atë që menaxhmenti ka bërë që nga testet e vitit 2016”, tha von Moltke, duke shtuar se nëse do të llogariteshin edhe elementët e retrospektivës, rezultatet e Deutsche do të ishin shumë më të favorshme.

Top Channel