Puno në Top Channel

Magazinier/e

Kompania: TOP CHANNEL
Departamenti: Departamenti i Finances
Pozicioni: Magazinier/e

 Përshkrimi i punës: Është përgjegjës për zhvillimin e strukturës organizative dhe funksionale te magazinës së kompanisë sipas nevojave. Magazinieri i kompanisë siguron mbledhjen e të gjithë informacionit për të gjithë aktivitetin e hyrjeve në magazinë, ofrimin e raporteve dhe inventareve në përputhje me rregulloret tatimore dhe rregulloren e brendshme të kompanisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Krijimi dhe zhvillimi i strukturës organizative dhe funksionale për Magazinën e kompanisë, përfshirë përditësimin e tij sipas nevojave të menaxhimit dhe funksionimit.
Siguron që të gjitha lëvizjet dhe hyrjet në magazinë do të regjistrohen dhe mbështeten nga dokumentacioni në përputhje me ligjin dhe rregullat e brendshme të kompanisë.
Përgjegjës për procesin e regjistrimit dhe mirëmbajtjes së regjistrit përgjegjës të inventarit për qarkullimin, shumat dhe vlerat e tij në aktivitet si dhe ofrimin e raporteve; përfshirë raportimin ditor, mujor dhe vjetor
Ngarkohet për regjistrimin e lëvizjeve në ruajtjen qendrore dhe mbledhjen e dokumentacionit nga palet e treta dhe ndjek të gjitha procedurat në vend, si edhe mbështet përgatitjen e informacionit për qëllime auditimi.
Sigurohet që baza e të dhënave të tregojë me saktësi dhe në kohë reale lëvizjen e stoqeve dhe situatën në çdo moment (sasi & vlerë).
Përgjegjës për informacionin dhe raportimin e inventarit; Çdo ndryshim që rezulton nga procesi, nëse ka, duhet të justifikohet në përputhje me rrethanat dhe pasqyron përgjegjësinë e drejtpërdrejtë.
Merr pjesë aktive në inspektimin fizik të Inventarit dhe aseteve dhe siguron që çdo zë / aktiv llogaritet dhe paraqitet në regjistrat kontabël.

Kërkesat

Diplomë në Financë / Kontabilitet ose në fushën përkatëse.
Minimum tre vjet përvojë në financë / funksion të kontabilitetit.
Njohuri të mira të skemave të kontabilitetit / raportimit të SNK / SNRF.
Njohuri të mira të rregullave tatimore dhe çështjeve fiskale të lidhura me to.
Çdo kualifikim tjetër në fushën e lidhur është një plus.
Punëtor i mirë i ekipit dhe i gatshëm për të punuar në një mjedis dinamik.
Njohuri shumë të mira të programeve që lidhen me Microsoft Office, veçanërisht Excel dhe Word.
Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

Si të aplikoni

Dërgoni aplikimin tuaj brenda datës 31 Mars 2024 ne adresën [email protected]
Aplikimi duhet të përmbajë një CV të përditësuar.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore për një intervistë.