USAID, regjister pronash per 240 vendore

29/05/2010 08:15

Kombetare te Planifikimit te Territorit (AKPT) ne mars 2010, programi i Sfides se Mijevjecarit intensifikoi ndihmen per ta bere kete agjenci teresisht funksionale.

Aktet nenligjore per krijimin e Regjistrit te Planifikimit te Territorit, te hartuara me mbeshtetjen e USAID dhe te konsultuara me aktore kyc qendrore e vendore, iu percollen qeverise shqiptare. Parashikohet qe ne perfundim te punes, portali ne internet i ketij regjistri, i cili eshte aktualisht ne zhvillim e siper nga MCA2, do t’i kaloje AKPT-se.

Nderkohe, po planifikohet nje trajnim trajneresh per agjencine, te cilet do te ndihmojne 240 bashkite dhe komunat e Shqiperise ne perdorimin e funksioneve te regjistrit. Kjo do te beje te mundur qe keto struktura te qeverisjes vendore te raportojne ne forme elektronike informacionin dhe vendimet mbi planifikimin e territorit, nje hap i rendesishem ky ne rritjen e transparences dhe efikasitetit te procesit te dhenies se lejeve te ndertimit.

Gjithashtu, programi MCA2 po ndihmon AKPT-ne per plotesimin e nevojave baze per pajisje te teknologjise se informacionit, si dhe me asistence teknike per ceshtje organizative, duke perfshire ketu dhe per krijimin e dymbedhjete qendrave rajonale te sherbimit.

Top Channel