Institucioni shtetëror me më shumë kallëzime penale dhe civile në prokurori dhe gjykata është kadastra.

Problemet me pronat dhe legalizimet janë në krye të listës. Në një raport të qendrës “Fol”, mbështetur nga ambasada amerikane, janë renditur të dhënat e padive që qytetarët kanë kundër institucioneve shtetërore. Të dhënat tregojnë se institucioni shtetëror që shkakton më shumë probleme për qytetarët, është zyra e kadastrës.

Në 578 raste të korrupsionit të referuara pranë organeve proceduese, rezulton se numrin më të lartë të subjekteve të përfshira e mbajnë zyrtarët dhe ish-zyrtarët e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës e më pas të Drejtorive Rajonale Rurale dhe Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, sërish për çështjen e pronave. Në vend të dytë për padi për korrupsion është sistemi i drejtësisë. Qytetarët ankohen se zyrat e kadastrës nuk iu kthen përgjigje ose nuk ju regjistron pronën, nuk ju nxjerr aktet e pronës, ose u janë tjetërsuar pronat. Raporti përfshin një periudhë monitorimi një vjeçare nga nëntori i vitit 2020 deri në nëntor të vitit 2021.

Në fakt, këtë situatë e ka konstatuar me mosveprimin e zyrave të kadastrës në lidhje me kërkesat e qytetarëve e ka vënë re edhe kontrolli i lartë i shtetit. Në një raport të vitit 2021, KLSH ka hetuar pjesën më të madhe të zyrave të kadastrës dhe ka dalë në konkluzionin se për një periudhë një vjeçare nga 1921 praktika, sektori i Marrëdhënieve me Publikun, Transparencës dhe Antikorrupsionit ka trajtuar 1111 praktika ose 57.8 %.

Referuar të dhënave, vihet re se niveli i trajtimit të kërkesave dhe ankesave nuk është ai i duhur ku për një periudhë 1.5 vjeçare u jepet zgjidhje mesatarisht 52% të tyre. Ndërkohë që për 40 përqind të rasteve nuk ka asnjë të dhënë se cfarë është bërë. Ndërkohë që në në ankesat me përgjigje në asnjë rast nuk është zbatuar afati i përgjigjes sipas ligjit

Top Channel do të vazhdojë të investigojë mbi kadastrën dhe Tan Lamen për parregullsitë.

Top Channel