Demshperblimi, qeveria miraton vendimin

20/01/2010 15:30

Qeveria miratoi vendimin, qe percakton me detaje menyren sesi do te kompensohen banoret e demtuar nga permbytja per shkak te shkarkimit te ujrave nga kaskada e Drinit.(UPDATE)

Kryeministri Berisha, duke iu referuar vendimit te publikuar nje dite me pare nga Top Channel, shpjegoi se vendimi percakton grupet e punes per evidentimin e te gjitha demeve, sipas nje formulari tip, ne ndertesa banimi, objekte biznesi, objekte sociale dhe publike, orendive dhe pajisjeve elektro-shtepiake, te demeve te shkarkuara ne kultura bujqesore, gjese se gjalle dhe ushqimit te tyre.

Per shtepite e demtuara vleresimi do te behet sipas kostove te ndertimit te percaktuara nga Enti i Banesave, e cila per qytetin e Shkodres eshte rreth 26 mije leke per meter katror.
Per objektet e ndertimit me karatkter bujqesor, si stalla, hangare etj, kostoja e demshperblimit llogaritet ne 5 mije leke per meter katror. Per kategrorite e tjera te demtimeve ne objekte banimi, sociale, publike, llogaritja do te beet me cmimet sipas  cmimeve te Entit Kombetar te banesave per qytetin e Shkodres.

Vleresimi i demeve ne makineri dhe pajisje te demtuara do te kryhet ne perputhje me dokumentacionin e depozituar prane organeve tatimore dhe tatimore. Demet e shkaktuara ne bazen ushqimore, koncentrate, sane, etj, do te llogariten me cmimin e tregut.

Me cmimet e tregut te marre nga Ministria e Bujqesise do te vleresohen edhe demet e shkarkuara ne gjene e gjalle. Vendimi ben vleresim edhe per pajisjet elektro-shtepike, mbeshtetur mbi konstatimin e kryer ne vend nga grupi i evidentimit mb rregullsine ose jo te tyre sipas cmimit aktual te marre nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve.

Sipas kryeministrit Berisha ky vendim eshte realizim i premtimit per kompensimin e cdo demi te shkaktuar nga permbytjet.

Top Channel