Presidenti Ilir Meta i ka kthyer përgjigje Kuvendit lidhur me ftesën për tu paraqitur në seancë dëgjimore në Komisionin për shkarkimin e tij.

Meta thekson mes të tjerash se “Që në krye të herës, vlen të theksohet se, kjo kërkesë, në përmbajtje të saj, nuk referon asnjë dispozitë kushtetuese dhe ligjore për bazueshmërinë e saj”.

Reagimi

I nderuar zoti Kryetar i Kuvendit,

Pas komunikimit të fundit përmes shkresës me nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, me lëndë “Mbi njoftimin e Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut të datës 5 maj 2021”, pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me shkresat përcjellëse të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, janë dërguar bashkëlidhur këto akte të Kuvendit:

1. Shkresa me nr. prot. 1131, datë 10.5.2021, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me nr. prot. 1610, datë 11.5.2021, me anë të së cilës, janë përcjellë disa vendime të Kuvendit për rrëzimin e dekreteve të Presidentit të Republikës, për kthimin e ligjeve për rishqyrtim. Ndërkohë që, në këtë shkresë mes këtyre vendimeve, gjenden dhe janë përcjellë:

– Vendimi nr. 44/2021, datë 7.5.2021, “Për miratimin e raportit dhe propozimit të Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut “Për ngritjen e një Komisioni Hetimor bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës””; dhe

– Vendimi nr. 45/2021, datë 7.5.2021, “Për ngritjen e Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë””.

2. Shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/3, datë 10.5.2021, me anë të së cilës është përcjellë shkresa me nr. prot. 1081/10, datë 10.5.2021, e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Njoftim i Presidentit të Republikës në lidhje me ngritjen e Komisionit Hetimor, objektin e hetimit, si dhe të drejtën për t`u shprehur në Komision”.

3. Shkresa me nr. prot. 1081/17, datë 11.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës, me nr. prot. 1533/4, datë 11.5.2021, me anë të së cilës përcillet shkresa e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Kërkesë për informacion”.

4. Shkresa me nr. prot. 1081/23, datë 14.5.2021, e Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, administruar pranë Institucionit të Presidentit të Republikës me nr. prot. 1533/5, datë 14.5.2021, me anë të së cilës përcillet shkresa e nënshkruar nga Alket Hyseni, cilësuar nën atributet e Kryetarit të Komisionit Hetimor me emërtimin “Për hetimin e shkeljeve të rënda kushtetuese nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë”, me lëndë “Thirrje për seancë dëgjimore”, të Presidentit të Republikës e që përmban bashkëlidhur edhe Vendimin e ndërmjetëm nr. 4, datë 14.5.2021, “Për miratimin e Planit të Hetimit”, që gjendet po bashkëlidhur saj.

Para së gjithash evidentoj se, në dy shkresat e para të sipërcituara, nuk parashtrohet ndonjë qëllim i veçantë, përveç atij informues dhe për të cilat Institucioni i Presidentit të Republikës i ka administruar, ndërkohë që në shkresën me nr. prot. 1081/17, datë 11.5.2021, parashtrohet kërkesa për informacion ndaj Institucionit të Presidentit të Republikës, duke kërkuar:

i. Titujt/dekoratat e akorduara nga Presidenti i Republikës, për periudhën 25.3.2021 deri më 25.4.2021, personat që u janë akorduar, si dhe procedura e akordimit dhe dhënies së tyre.

ii. Aktivitetet protokollare, vizitat, si dhe takimet e organizuara, nga Zyra e Presidentit me individë, institucione apo subjekte të ndryshme, në të cilat ka qenë pjesëmarrës Presidenti, për periudhën 25.3.2021 deri më 25.4.2021.

Madje, citohet se ky informacion, me dokumentacionin justifikues, kërkohet brenda datës 17.5.2021.

Që në krye të herës, vlen të theksohet se, kjo kërkesë, në përmbajtje të saj, nuk referon asnjë dispozitë kushtetuese dhe ligjore për bazueshmërinë e saj.

I nderuar zoti Kryetar,

Nëse Kuvendi i Shqipërisë, dëshiron të njihet apo konsultohet për qëllime studimore, me aktivitetin që Presidenti i Republikës realizon në përmbushje të rolit, funksionit, dhe përgjegjësive të tij kushtetuese, ju bëj me dije se, i gjithë aktiviteti i Presidentit, që prej fillimit të ushtrimit të funksionit më 24 korrik 2017 e në vijim, është i publikuar në faqen zyrtare të institucionit “https://president.al/”, ku në mënyrë kronologjike, janë të pasqyruara të gjitha aktivitetet e Kreut të Shtetit, nga aktivitetet, vizitat dhe takimet e organizuara, deri te aktet, dekretet, vlerësimet me tituj e dekorata, vendimmarrjet dhe arsyetimet e tyre, përfshirë këtu edhe qëndrimet publike të Tij.

Presidenti i Republikës e ka përmbushur dhe do të vijojë ta përmbushë detyrimin kushtetues për të qenë transparent në raport me popullin shqiptar, pasi çdo akt, vendimmarrje, dekret etj., i ka bërë publike në faqen e Institucionit të Presidentit të Republikës dhe në mjetet e informimit publik.

Ky azhornim dhe kjo transparencë e veprimtarisë së Presidentit të Republikës do të vijojë deri në përfundim të mandatit të tij, më 24 korrik 2022, dhe çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë, studiues i jashtëm apo dhe me funksion brenda Kuvendit, mund të njihet e të konsultohet me këtë informacion, që për sa kohë është publik, mund të arrihet lehtësisht nga kushdo e në çdo kohë.

Ndërkohë që, për shkaqet dhe arsyet e parashtruara edhe në shkresat tona me nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, dhe me nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, ashtu si dhe përsa parashtrohet në këtë shkresë, Kuvendi duhet të mbajë në konsideratë se, çdo kërkesë për informacion në kuadër të ndonjë procesi “hetimor”, është e palegjitimuar, fiktive, jashtë çdo lloj afati, dhe jo vetëm që cenon hapur të gjitha parimet kushtetuese demokratike të shtetit të së drejtës, por në mënyrën se si është iniciuar, vlerësuar, miratuar dhe po vijon të realizohet, tregon qartë se përpiqet të krijojë idenë se Kuvendi po ushtron funksionet e tij, ndërkohë që, asnjë proces i kësaj natyre (hetimor) nuk mund të ushtrohet e të zhvillohet në këtë periudhë tranzitore të përfundimit të mandatit të Kuvendit aktual, dhe fillimit të ushtrimit të detyrës së Kuvendit të ri të zgjedhur më 25 prill 2021.

Pikërisht për këto e shumë arsye të tjera objektive, për të cilat Kuvendi i Shqipërisë është informuar zyrtarisht, përmes shkresave tona me nr. prot. 1520/2, datë 5.5.2021, dhe nr. prot. 1533/2, datë 6.5.2021, Presidenti i Republikës kërkoi dhe i shprehu vullnetin Kuvendit që të bashkëbisedonte, të dëgjohej dhe të diskutonte me Komisionin e Çështjeve Ligjore, duke kërkuar realizimin e një seance diskutimi për në datën 10 maj 2021, në një orar të përshtatshëm.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut në Kuvendin e Shqipërisë, nuk respektoi këtë kërkesë të Presidentit të Republikës, por përmes një agjende politike, të paracaktuar, në shkelje të procedurës së kërkuar dhe në shkelje flagrante të çdo parimi kushtetues për një proces të rregullt ligjor, madje në mungesë të etikës, edhe në dijeni të plotë se po ndërmerrte një veprim në kundërshtim me çdo rregull moral, etik dhe ligjor, vijoi me realizimin e një procesi fiktiv e të paracaktuar, duke mos përmbushur detyrimet që Kushtetuta, Ligji dhe Rregullorja e Kuvendit i përcaktojnë.

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, i urdhëruar politikisht, pa asnjë shkak dhe pa objekt, në kundërshtim me Kushtetutën dhe parimet themelore të mbrojtura prej saj, jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese, ligjin, dhe Rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë (neni 112 e në vijim), nxitimthi hartoi një raport të datës 6 maj 2021, duke i rekomanduar seancës plenare të datës 7 maj 2021, vendimmarrjen për miratimin e këtij raporti dhe ngritjen e një Komisioni Hetimor Parlamentar ndaj Presidentit të Republikës.

Ndërkohë që ishte në dijeni të plotë se, ky organ që propozohej të ngrihej, nuk kishte asnjë mundësi jo vetëm që të ngrihej e funksiononte, por as të realizonte një proces hetimor ndaj Presidentit të Republikës, qoftë sa i takon mungesës së faktit dhe objektit, pra lëndës për të hetuar, ashtu dhe mungesës së kohës së mjaftueshme për të realizuar këtë aktivitet, në formën e një kontrolli të veçantë parlamentar, ç’ka çon detyrimisht dhe në mungesën e legjitimitetit të tij.

Duke mos marrë në konsideratë kërkesën e Presidentit të Republikës, i cili kërkoi kohë të mjaftueshme edhe për t’i dhënë mundësinë që të reflektonin, deputetët e Komisionit të Çështjeve Ligjore e për rrjedhojë dhe Kuvendi i Shqipërisë, humbën mundësinë për të kryer një vlerësim objektiv dhe jashtë urdhrave politikë, për të mos propozuar dhe për të rrëzuar kërkesën për krijimin e një strukture fiktive, që nuk do kishte as kohën, e as legjitimitetin përfaqësues të popullit për të realizuar detyrën që po i kërkohej politikisht të realizonte.

Në këtë mënyrë, Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut e rrjedhimisht dhe Kuvendi i Shqipërisë, përmes procedurës së ndjekur dhe Vendimeve nr. 44/2021 dhe nr. 45/2021, shkelën çdo normë juridike në fuqi.

E gjithë kjo veprimtari u krye, dhe po vazhdon të konsumohet nga Kuvendi për të vetmin qëllim – atë të shmangies së vëmendjes nga parregullsitë dhe krimet zgjedhore që partia në pushtet ka nxitur apo ka urdhëruar në procesin zgjedhor të 25 prillit 2021, dhe me tendencën për të paralizuar veprimtarinë kushtetuese të Institucionit të Presidentit të Republikës, ashtu sikundër nga ana tjetër duke synuar intimidimin e institucioneve të tjera ligjzbatuese dhe ushtrimin e presionit publik ndaj tyre, për të moszbardhur e hetuar krimet zgjedhore që janë konsumuar me tepri dhe pa asnjë kufizim nga kjo shumicë qeverisëse gjatë këtij procesi zgjedhor.

Për sa më sipër, në cilësinë e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, me qëllim që veprimtaria e institucionit që ju kryesoni të realizohet brenda kufijve që i përcakton Kushtetuta dhe ligji, si President i Republikës, ndihem i detyruar t`ju sjell në vëmendje se:

1. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, në nenin 4 parashikon se:
“E drejta përbën bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit dhe se Kushtetuta është ligji më i lartë në Republikën e Shqipërisë.”

Formulimi i këtyre parimeve të shtetit të së drejtës në kushtetutën tonë, mbart njëkohësisht detyrimin se, për të zbatuar këto parime, nuk mund të përjashtohet askush, përfshirë dhe Kuvendin e Shqipërisë.

Top Channel