KLP mbledhje online, do emërohen disa kryetarë të përkohshëm të Prokurorive në rrethe

14/07/2020 17:07

Këshilli i Lartë i Prokurorisë do të zhvillojë nesër një mbledhje online, ku pritet që të emërohen dy drejtues të përkohshëm të dy prokurorive në rrethe.

Po ashtu, në këtë mbledhje do nisin procedurat, në lidhje me pasurinë dhe pastërtinë e figurës për disa magjistratë të vitit 2019-2020.

Rendi i ditës

1.Miratimi i procesverbalit të mbledhjes plenare të datës 08.07.2020 dhe të datës 13.07.2020.

2.Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të z. Gjon Fusha, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, përkohësisht si drejtues tëProkurorisë pranë Gjykatës së Apelit Gjirokastër”.

3.Miratimi i projektaktit “Për caktimin e përkohshëm të znj.Ollga Visi, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, përkohësisht si drejtues tëProkurorisë pranë Gjykatës së Apelit Korçë”.

4.Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës së kandidatëve për prokurorët e diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës në vitin 2019 – 2020.

5.Hedhja e shortit për caktimin e relatorit për verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në formimin fillestar në vitn akademik 2019 – 2020.

6.Vazhdimi i procedurës me Eurojust.
7.Të tjera (pyetje, përgjigje, diskutime.).

•Diskutim;“Për fillimin e procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurëssë kandidatëve për prokurorënë formimin fillestar në Shkollën e
Magjistraturës në vitin akademik 2020 – 2021”.(Pritet ditën e Enjte listae kandidatëve të miratuar nga Shkolla e Magjistraturës).

•Diskutim; “Hedhja e shortit për caktimin e relatorit per verifikimin e pasurisë dhe figurës për kandidatët për magjistratë prokurorë, të diplomuar në Shkollën e Magjistraturës në formimin fillestar në vitin akademik 2020 – 2021”. (Pritet ditën e Enjte lista e kandidatëve të miratuar nga Shkolla e Magjistraturës).

Top Channel