Ministria e Arsimit kërkesë bashkëpunimi Policisë së Shtetit: Të mos pengohet lëvizja e studentëve dhe pedagogëve

25/05/2020 16:26

Me anë të një kërkese drejtuar, Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, Ministria e Arsimit ka kërkuar që stafet dhe studentët të lejohen të lëvizin edhe në zonat e kuqe në kuadër të përmbushjes së detyrave që rrjedhin në zbatimin e procesit mësimor.

Për sa më sipër stafet dhe studentët do të lëvizin të pajisur me vërtetim të lëshuar nga IAL-të me automjetet private në funksion të zbatimit të urdhrit për marrjen e masave për mbylljen e vitit akademik.

Në letër thuhet se urdhri ngarkon IAL-të publike dhe private që të marrin masa për krijimin e kushteve të nevojshme për studentët sipas protokolleve të institucionit përgjegjës për të përsëritur leksionet, seminaret dhe punët laboratorike brenda muajit qershor dhe në periudhën 1korrik-7gusht 2020 për dhënien e provimeve, për studentët e të gjithë cikleve të studimit që diplomohen në vitin 2020.

Top Channel