Gratë paguhen më pak se burrat/ Jo më paga të fshehta, direktiva e BE-së për të parandaluar pabarazinë

23/08/2023 21:29

Në Evropë, gratë fitojnë mesatarisht 13% më pak se burrat.

Për të parandaluar pabarazinë, direktiva e BE-së 2023/970 për pagë të barabartë për burrat dhe gratë parashikon ndalimin e fshehtësisë së pagave.

Me këtë, punonjësit do të mund të dinë pagat e kolegëve që kryejnë të njëjtat detyra si ata. Rregullat e reja kanë hyrë në fuqi që nga maji dhe Italia do t’i duhet t’i zbatojë ato deri në qershor 2026. Qëllimi është të kapërcehet hendeku i përgjithshëm i pagave, i cili pavarësisht parimit të pagës së barabartë, është në dëm të grave.

Sipas Skytg24, direktiva përcakton se punonjësit dhe përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë të marrin informacion të qartë dhe të ndalohen nivelet individuale dhe mesatare të pagave të ndara sipas gjinisë. Përveç kësaj, duhet të kenë klauzola kontraktuale që i pengojnë këta punonjës të zbulojnë informacione për pagat e tyre ose të kërkojnë informacion për këtë ose të gjitha pagat nga kategoritë e tjera të punëtorëve.

Direktiva, në nenin 4 të Kapitullit I, parashikon se “Shtetet Anëtare do të marrin masat e nevojshme për të siguruar që punëdhënësit të kenë sisteme pagese që sigurojnë pagë të barabartë për të njëjtën punë ose për punë me vlerë të barabartë”.

Në Kapitullin II, kushtuar transparencës së shpërblimit, neni 1 parashikon gjithashtu se “kërkuesit për një vend pune kanë të drejtë të marrin, nga punëdhënësi i mundshëm, informacion mbi pagën fillestare ose për grupin përkatës që duhet t’i atribuohet pozicionit në fjalë, baza e kritereve objektive dhe neutrale ndaj gjinisë”.

Për më tepër, “punëdhënësi nuk mund t’u kërkojë kandidatëve informacion për pagat e marra në marrëdhëniet aktuale ose të mëparshme të punës”. Ndryshimet më të rëndësishme, megjithatë, i përmban neni 7 i direktivës, kushtuar “Të Drejtës së Informimit”.

Ky nen parashikon se “punëtorët kanë të drejtë të kërkojnë dhe të marrin me shkrim […] informacion mbi nivelin e tyre individual të pagës dhe mbi nivelet mesatare të pagës, të ndarë sipas gjinisë , të kategorive të punëtorëve që kryejnë të njëjtën punë ose punë me vlerë të barabartë”.

Ligji parashikon gjithashtu se “punëdhënësit informojnë çdo vit të gjithë punëtorët për të drejtën e tyre për të marrë informacion […] dhe për aktivitetet që punëtori duhet të ndërmarrë për të ushtruar këtë të drejtë”. Ata gjithashtu ” sigurojnë informacionin […] brenda një kohe të arsyeshme , por në çdo rast brenda dy muajve nga data në të cilën është paraqitur kërkesa”.

Për të zbatuar parimin e pagës së barabartë, parashikohet gjithashtu që “punonjësit nuk mund të pengohen të bëjnë publike pagën e tyre”. Dhe shtetet anëtare të BE-së duhet të zbatojnë “masa që ndalojnë klauzola kontraktuale që kufizojnë aftësinë e punëtorëve për të zbuluar informacionin rreth pagës së tyre” .

Së fundi, neni 7 i direktivës së BE-së nënvizon se “punëdhënësit mund të kërkojnë që punëtorët që kanë marrë informacione në përputhje me këtë nen të ndryshëm nga ai që lidhet me pagën ose nivelin e pagës së tyre, të mos e përdorin këtë informacion për qëllime të tjera përveç ushtrimit të së drejtës së tyre për të barabartë .

Top Channel