Çelet thirrja e dytë publike për projekte për zhvillimin socio-ekonomik lokal përmes trashëgimisë kulturore

13/10/2022 17:39

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Shërbime të Projekteve (UNOPS) në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Kulturës të Shqipërisë po zbaton programin 4-vjeçar të financuar nga Bashkimi Evropian, BEpërKulturën (EU4Culture): “Rijetëzimi i trashëgimisë kulturore të Shqipërisë në përgjigje të tërmetit të vitit 2019 në Shqipëri, 2020-2024.”

Kjo nismë synon të zbusë ndikimin e tërmetit në trashëgiminë kulturore, duke rijetëzuar dhe shtuar vlerën objekteve dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore të prekura nga tërmeti, e si rrjedhojë duke ndihmuar në nxitjen dhe rimëkëmbjen social-ekonomike të Shqipërisë përmes rritjes së potencialit turistik të vendit.

Në kuadrin e Skemës së Granteve, UNOPS shpall Thirrjen e Dytë Publike për Projekt-Propozime për zhvillimin Socio-Ekonomik Lokal nëpërmjet Trashëgimisë Kulturore.

Nëpërmjet kësaj Thirrje për Projekt-Propozime, programi EU4Culture do të financojë projekte që do të zbatohen nga organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat e tjera jofitimprurëse (OJFtë) e interesuara.

Projektet e financuara do të përqendrohen në veprime që synojnë të
përmbushin objektivat e mëposhtme:

● Ruajtjen dhe restaurimin e artefakteve dhe rigjallërimin e zejeve të vjetra;
● Nxitjen e mënyrave të reja dhe inovatore të krijimit të zejeve që frymëzohen nga
trashëgimia kulturore e Shqipërisë në territoret e prekura;
● Mbështetjen për sipërmarrjen e turizmit kulturor;
● Zhvillimin e produkteve dixhitale, aktiviteteve inovatore kulturore dhe krijuese.
Grantet do të jepen përmes dy kornizave financimi: Korniza Kryesore e Financimit dhe Korniza
e Financimit për Organizatat Rinore.

Grantet e dhëna sipas Kornizës Kryesore të Financimit do të variojnë ndërmjet 30,000 USD –
50,000 USD me një kohëzgjatje të pritshme të zbatimit të projekteve nga 6-12 muaj.

Grantet e dhëna në kuadër të Kornizës së Financimit për Organizatat Rinore do të variojnë ndërmjet 10,000 – 20,000 USD me një kohëzgjatje të pritshme të zbatimit të projekteve nga 3-6 muaj.

Pavarësisht kornizës së financimit, fillimi i zbatimit do të jetë përafërsisht fillimi i vitit 2023. Projektet do të zhvillohen në Tiranë, Rubik, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, në afërsi të zonave të projektit EU4Culture.

Pranohen të aplikojnë vetëm subjektet e regjistruara si organizata jo-fitimiprurëse, në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë. Këto subjekte përfshijnë organizata ose shoqata që operojnë në Sektorët e Kulturës dhe Krijimtarisë si dhe OJQ të tjera jo-fitimprurëse si: organizatat e shoqërisë civile (OShC-të); shoqatat e artizanëve; shoqatat e operatorëve turistikë; shoqatat e biznesit; organizatat e biznesit social; qendrat dhe laboratorët e inovacionit të kulturës, biznesit dhe turizmit (vetëm kur janë të regjistruara si jo-fitimprurëse); institutet kërkimore dhe qendrat akademike (vetëm kur janë të regjistruara si jo-fitimprurëse).

Kushdo që është i interesuar mund të shkarkojë udhëzimet dhe paketën e plotë të aplikimit për Thirrjen në faqen web te programit EU4Culture  (https://eu4culture.al/sq/recraft-the-past-build-up-the-future-2/)  ose të ndjekë nga afër sesionet informuese më datë 18 Tetor 2022 në Tiranë dhe 20 Tetor 2022 në Rubik.

Periudha e aplikimit është e hapur deri më 15 nëntor 2022.

*Pranohen vetëm aplikimet e dorëzuara në gjuhën angleze.

Top Channel