Nën hetim për pastrim parash/ Prokuroria e Elbasanit sekuestron pasurinë e grabitësve të Rinasit, Klement dhe Eldi Çala

11/01/2021 14:08

Prokuroria e Elbasanit ka sekuestruar pasurinë e dy prej grabitësve të Rinasit, Klement dhe Eldi Çalës.

Hetimi nisi bazuar në veprimet e kryera nga Dritan Ekmekçiu, i cili kishte marrëdhënie financiare të dokumentuara si dhe marrëdhënie qiraje të padokumentuar me Pullumb Çalëë, të atin e Klement dhe Eldi Çalës.

Pasuria e sekuestruar është një apartament, me sipërfaqe 50 m² në lagjen “Vullnetari”, Pall. Nr. 645, shk. 1, kati 1, ap. 2, Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Pullumb Shefqet Çala dhe Elida Luan Çala, prindërit e dy vëllezërve.

Gjithashtu arë + truall me sipërfaqe 500 m² si dhe ndërtesë 1 katëshe me sipërfaqe 167,9 m², e gjendur në fshatin Kusarth në Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Eldi Pullumb Çala dhe Elida Luan Çala; Arë me sipërfaqe 809,5 m² e gjendur në fshatin Kusarth, Bashkia Elbasan, në emër të Alkond Ferdinand Bengasi, Esunela Ferdinand Qevani dhe Alert Ferdinand Qevani, ku në datë 14/12/2017 është regjistruar kontrata e sipërmarrjes me investitorë shtetasit Elida Luan Çala, Eldi Pullumb Çala dhe Pullumb Shefqet Çala.

Nga prokuroria është sekuestruar 50% e  kuotave të zotëruara nga Eldi Pullumb Çala në kompaninë “Alba Fashion Confession”.

Kujtojmë se OFL u kërkoi llogari për pasurinë vëllezërve më 26  gusht të vitit që lamë pas.

Vëllezërit Klement dhe Eldi Çala janë arrestuar më 19 mars, vetëm 1 vit pas grabitjes spektakolare të aeroportit të Rinasit. Për kapjen e Klement Çalës policia vuri 10 mijë euro shpërblim për këdo që jepte informacion për të.

Më 9 prill të 2019 një grup personash arritën që të marrin sasinë e parave të transportuara me blinda nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri jashtë shtetit nëpërmjet Rinasit. Pas një përplasje me policinë mbeti i vdekur Admir Murataj, person afër Klement Çalës.

Çështja penale në ngarkim të të pandehurve të mësipërm është dërguar për gjykim në Gjykatën e Posaçme të Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë.

Vendimi i Prokurorisë së Elbasanit:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka regjistruar në datë 02/07/2019 procedimin penal Nr. 1285 për veprën penale të “Pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, të parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal, pa autor, mbi bazën e akteve hetimore të referuar nga Drejtoria e Policisë së Qarkut Elbasan.

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka regjistruar po ashtu në datë 06/09/2019 procedimin penal Nr. 1676, për veprat penale të parashikuara nga nenet 180 e 287 të Kodit Penal, pa autor, mbi bazën e akteve hetimore të sjellë nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Ky procedim penal lidhet me veprimet e kryer nga shtetasi Dritan Ekmekçiu, në kuadër të elementeve të veprave penale të parashikuara nga nenet 180 e 287 të Kodit Penal. Ky shtetas ka hyrë në marrëdhënie financiare të dokumentuar si dhe në marrëdhënie qiraje të padokumentuar me shtetasin Pullumb Çala, i ati i shtetasit Klement Çala.

Me vendimin e datës 09/09/2019, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Elbasan ka disponuar për bashkimin e akteve të procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019 me ato të procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019, në bazë të parashikimeve të neneve 79/1 të Kodit të Procedurës Penale.

Në datë 19/07/2019 është regjistruar në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime emri i shtetasit Klement Çala.

Me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan Nr. 623, datë 23/07/2019, është vendosur, ndër të tjera:

Vendosja e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive mbi pasuritë e paluajtshme:
Pasurinë me Nr. 1/189+1-2, vol. 23, f. 145, e llojit apartament, me sipërfaqe 50 m², zona kadastrale 8524, e gjendur në lagjjen “Vullnetari”, Pall. Nr. 645, shk. 1, kati 1, ap. 2, Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Pullumb Shefqet Çala dhe Elida Luan Çala;
Pasurinë me Nr. 468/2/3, vol. 4, f. 131, e llojit arë + truall me sipërfaqe 500 m², zona kadastrale 2346, si dhe ndërtesë 1 kat e llojit njësi, me sipërfaqe 167,9 m², e gjendur në fshatin Kusarth, Bashkia Elbasan, regjistruar në emër të shtetasve Eldi Pullumb Çala dhe Elida Luan Çala;
Pasurinë me Nr. 428/2/6, vol. 5, f. 127, e llojit arë me sipërfaqe 809,5 m², zona kadastrale 2346, e gjendur në fshatin Kusarth, Bashkia Elbasan, në emër të shtetasve Alkond Ferdinand Bengasi, Esunela Ferdinand Qevani dhe Alert Ferdinand Qevani, ku në datë 14/12/2017 është regjistruar kontrata e sipërmarrjes Nr. 4788/2867, datë 14/10/2017, me investitorë shtetasit Elida Luan Çala, Eldi Pullumb Çala dhe Pullumb Shefqet Çala.
Vendosja e masës së sigurimit pasuror të sekuestros preventive mbi 50% të kuotave të zotëruara nga shtetasi Eldi Pullumb Çala në shoqërinë tregtare “Alba Fashion Confession” sh.p.k, me Nipt L82620202I.

Në kuadër të këtij procedimi penal, në datë 16/12/2020 është marrë i pandehur dhe akuzuar për kryerjen e veprës penale të parashikuar nga neni 287/1 i Kodit Penal shtetasi Klement Çala.

I pandehuri është njoftuar me përfundimin e hetimeve paraprake si dhe për të është respektuar afati i përcaktuar në nenin 327/4 të Kodit të Procedurës Penale.

Me vendimin e datës 30/12/2020, nga aktet e procedimit penal Nr. 1285 të vitit 2019, janë ndarë aktet e procedimit penal Nr. 1676 të

vitit 2019, pasi nga hetimet nuk kanë rezultuar të dhëna që justifikojnë bashkimin e procedimeve penale.

Në përfundim të hetimeve paraprake, duke i konsideruar të plotë veprimet hetimore, në përputhje me përcaktimet e nenit 327/6, gërma b, të Kodit të Procedurës Penale, me kërkesën e datës 31/12/2020, nga prokurori i çështjes është përpiluar kërkesa me objekt “Dërgimin për gjykim” të kësaj çështjeje penale në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Elbasan, seksioni penal”, njofton Prokuroria.

Top Channel