Kryeministri Edi Rama pasditen e sotme ka deklaruar se duke nisur nga nesër ndryshon regjimi i lëvizjes.

Kreu i qeverise tha se nga nesër orari i lëvizjes do të jetë 05.00-13.00, dhe me pas gjithçka do të jetë e mbyllur, deri në ditën e hënë, në orën 05 të mëngjesit.

Rama pohoi se të vetmit që do të jenë në rrugë, do jenë ushtria, policia, njësitë kritike te shërbimit shtetëror si dhe kompanitë mediatike.

Ndërkohë së fundmi kryeministri ka publikuar edhe listën e bizneseve dhe aktiviteteve që do të lejohen të kryejnë aktivitetin e tyre.


Ndarje në aktivitete të lejuara dhe të ndaluara
Kodi NVE – 2 digit Përshkrimi I aktivitetit Statusi I Aktivitetit
1 Prodhimi bimor dhe shtazor, gjuetia dhe shërbime të lidhura me to Lejohen
2 Pyjet dhe shfrytëzimi i pyjeve Lejohen
3 Peshkimi dhe Akuakultura Lejohen
5 Nxjerrja e qymyrit dhe linjiteve Lejohen
6 Nxjerrja e naftës bruto dhe gazit natyror Lejohen
7 Nxjerrja e mineraleve metalore Lejohen
8 Nxjerrje të mineraleve të tjera nga minierat Lejohen
9 Aktivitete mbështetëse minerare Lejohen
10 Përpunimi i produkteve ushqimore Lejohen
11 Prodhimi i pijeve Lejohen
12 Prodhimi i produkteve të duhanit Lejohen
13 Përpunimi i tekstileve Lejohen
14 Konfeksionimi i veshjeve Lejohen
15 Prodhimi i lëkurës dhe produkteve prej lëkure Lejohen
16 Prodhimi i drurit dhe produkteve prej druri dhe dushku, përveç mobiljeve Lejohen
17 Prodhimi i letrës dhe produkteve prej letre Lejohen
18 Shtypshkrimi dhe rigrupimi i mediave të regjistruara Lejohen
19 Përpunimi i koksit dhe rafineria e nënprodukteve të naftës Lejohen
20 Prodhimin e kimikateve dhe produkteve kimike Lejohen
21 Përpunimi i produkteve farmaceutike dhe preparateve farmaceutike Lejohen
22 Prodhimi i produkteve të kauçukut dhe plastikës Lejohen
23 Prodhimi i produkteve minerale jometalike Lejohen
24 Metalurgjia Lejohen
25 Prodhimi i produkteve metalikë të fabrikuar, përveç makinerive dhe pajisjeve Lejohen
26 Prodhimi i produkteve optikë, elektronikë, kompjuterikë Lejohen
27 Prodhimi i paisjeve elektrike Lejohen
28 Prodhimi i makinerive dhe paisjeve Lejohen
29 Prodhimi i mjeteve të transportit, rimorkiove dhe gjysëmrimorkiove Lejohen
30 Prodhimi i mjeteve të tjera të transportit Lejohen
31 Prodhimi i mobiljeve Lejohen
32 Industri të tjera Lejohen
33 Riparimi dhe instalimi i makinerive dhe pajisjeve Lejohen
35 Energjia elektrike, gazi, avulli dhe ajri kondicionuar Lejohen
36 Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë Lejohen
37 Kanalizimet Lejohen
38 Aktivitetet e grumbullimit, trajtimit dhe asgjësimit të mbetjeve; rikuperimi i materialeve Lejohen
39 Shërbime të tjera të pastrimit e të menaxhimit të mbetjeve Lejohen
41 Ndërtimi i ndërtesave Lejohen
42 Punime inxhinjerike Lejohen
43 Punime të specializuara ndërtimi Lejohen
45 Tregtia me shumicë dhe pakicë i automjeteve, motomjeteve, ciklomotorëve dhe riparimi I tyre Lejohen
46 Gomisteri Mbyllen
47 Tregtia me shumicë, përvec automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
48 Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së automjeteve, motomjeteve dhe ciklomotorëve Lejohen
49 Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara me një mbizotërim të ushqimit dhe pijeve Lejohen
50 Qendrat tregtare Mbyllen
51 Tregtia me pakicë në dyqanet kompjuterike jo të specializuara,
Pajisjet Telekomunikuese, Elektronikë e Konsumatorit
Lejohen
52 Dyqane të tjera jo të specializuara të produkteve të ndryshme jo-ushqimore Mbyllen
53 Shitje me pakicë e produkteve të ushqimit, pijeve dhe duhanit
në njësi të  specializuara
Lejohen
54 Shitje me pakicë e karburantit për automjete Lejohen
55 Shitje me pakicë e pajisjeve kompjuterike dhe për telekomunikacionin (TIK) Lejohen
56 Shitje me pakicë e produkteve të tekstilit në dyqane të specializuara Mbyllen
57 Shitja me pakicë e pajisjeve fizike, ngjyra, xhami të sheshtë dhe materialeve ndërtimore Lejohen
58 Shitje me pakicë e sendeve higjeno  – sanitare Lejohen
59 Shitje me pakicë e materialeve të ndërtimit, qeramikës dhe
pllaka
Mbyllen
60 Shitje me pakicë e makinerive, pajisjeve dhe produkteve për
bujqësinë; Makineritë dhe pajisjet për kopshtarinë
Lejohen
61 Shitja me pakicë e Qilimave, Qilimave të Brezit dhe tapiceri Për
Dyshemetë dhe Muret (Qilim, Linoleum) në njesi të specializuara
Mbyllen
62 Shitje me pakicë e pajisjeve shtëpiake në dyqane të specializuara Mbyllen
63 Shitje me pakicë e mjeteve shtëpiake, qelq dhe qeramika Mbyllen
64 Shitje me pakicë e artikujve të ndriçimit Lejohen
65 Shitje me pakicë e makinave qepëse për përdorim shtepiak Mbyllen
66 Shitje me pakicë e sistemve të sigurisë Mbyllen
67 Tregtia me pakicë e instrumenteve muzikorë Mbyllen
68 Tregtia me pakicë e librave në dyqane të specializuara Mbyllen
69 Tregtia me pakicë e Gazetave, Revistave dhe Periodikëve Lejohen
70 Shitje me pakicë për kancelari dhe pajisjeve të zyrës Mbyllen
71 Tregtia me pakicë e muzikës dhe regjistrimeve video në një studio të specializuar Mbyllen
72 Shitje me pakicë e mallrave sportive në dyqane të specializuara Mbyllen
73 Shitje me pakicë e lojërave dhe lodrave në dyqane të specializuara Mbyllen
74 Shitje me pakicë e artikujve të veshjeve Mbyllen
75 Shitje me pakicë e këpucëve dhe mallrave prej lëkure Mbyllen
76 Tregtia me pakicë e ilaçeve në dyqane të specializuara Lejohen
77 Tregtia me pakicë në artikuj mjekësorë dhe ortopedikë në njësi të specializuara Lejohen
78 Shitje me pakicë e artikujve të parfumerive, tualeteve dhe produkteve të higjenës personale Lejohen
79 Mjeket popullore/mjekimet Lejohen
80 Tregtia me pakicë në lule dhe bimë Mbyllen
81 Shitje me pakicë e kafshëve shtëpiake të vogla Mbyllen
82 Tregti me pakicë e orëve, bizhuterive dhe sendeve me vlere Mbyllen
83 Mobilje për zyre me pakicë Mbyllen
84 Shitje me pakicë e materialeve te optikës dhe pajisjeve fotografike Lejohen
85 Tregtia me pakicë në objektet e artit dhe të dekorimit Mbyllen
86 Shitje me pakicë të karburantit shtëpiak dhe për
ngrohje
Lejohen
87 Tregtia me pakicë në armët dhe municionet, artikujt ushtarak Mbyllen
88 Shitje me pakicë e sapunëve, pastruesve, produktet e ngjashme Lejohen
89 Shitje me pakicë e produkteve të tjera jo-ushqimore Mbyllen
90 Shitje me pakicë të artikujve të dorës së dytë në dyqane Mbyllen
91 Ambulantët Lejohen
92 Biznes me pakicë me postë ose internet Lejohen
93 Shitje me pakicë e produkteve të ndryshme, përmes nje demonstruesi ose një person i shitjeve (derë më derë) Mbyllen
94 Tregtia e bërë nga makineritë e shitjes automatike Lejohen
95 Transporti tokësor I mallrave dhe me tubacione Lejohen
96 Transporti ujor I mallrave Lejohen
97 Transporti ajror I mallrave Lejohen
98 Magazinimi dhe aktivitete mbështetëse për transportin Lejohen
99 Aktivitete të postës dhe korrierit Lejohen
100 Hoteleri/strultura akomoduese Lejohen
101 Shërbime ushqimi dhe pije (me përjashtim të atyre shërbim catering/delivery) Mbyllen
102 Aktivitete publikimi Lejohen
103 Filma, video dhe prodhimi i programeve televizivë, regjistrimi i zërit dhe aktivitete publikimi të muzikës Lejohen
104 Aktivitete të programimit dhe shpërndarjes Lejohen
105 Telekomunikacioni Lejohen
106 Shërbime të teknologjisë së informacionit Lejohen
107 Aktivitete të shërbimit të informacionit Lejohen
108 Aktivitete të shërbimeve financiare, përveç sigurimeve dhe financimit të pensioneve Lejohen
109 Sigurimi, risigurimi dhe financimi i fondeve të pensioneve, përjashtuar sigurimin shoqëror të detyrueshëm Lejohen
110 Aktivitete të tjera financiare Lejohen
111 Aktivitete të pasurive të paluajtshme Lejohen
112 Aktivitete juridike dhe të kontabilitetit Lejohen
113 Aktivitete të drejtimit të ndërmarrjeve dhe aktivitete të konsultimit Lejohen
114 Aktivitete arkitekture dhe inxhinjerike; aktivitete të kontrolleve dhe analizave teknike Lejohen
115 Kërkim dhe zhvillim shkencor Lejohen
116 Publiciteti dhe kërkimet e tregut Lejohen
117 Aktivitete të tjera profesionale, shkencore dhe teknike Lejohen
118 Aktivitete Veterinare Lejohen
119 Aktivitete të marrjes e dhënies me qira Lejohen
120 Aktivitete të punësimit Lejohen
121 Agjensi udhëtimi, operator turistik dhe të tjera aktivitete të shërbimit të rezervimit Lejohen
122 Aktivitete të sigurimit dhe të hetimit Lejohen
123 Shërbime ndaj ndërtesave dhe shesheve Lejohen
124 Administrim zyrash, mbështetje administrative dhe të tjera aktivitete mbështetëse të ndërmarrjeve Lejohen
125 Administrimi publik dhe mbrojtja; sigurimi social i detyrueshëm Lejohen
126 Arsimimi Mbyllen
127 Aktivitete të shëndetit Lejohen
128 Qendra të kujdesit mjekësor Lejohen
129 Aivitete të kujdesit social pa akomodim Lejohen
130 Aktivitete krijuese, arte, dhe aktivitete çlodhëse Mbyllen
131 Bibliotekat, arkivat, muzeumet dhe të tjera aktivitete kulturore Mbyllen
132 Aktivitete të lojrave të fatit dhe basteve Mbyllen
133 Aktivitete sportive, argëtuese dhe çlodhëse. Mbyllen
134 Aktivtetet e shoqatave e organizatave (me përjashtim të mbledhjeve, tubimeve etj) Lejohen
135 Riparimi i kompjuterave dhe artikujve personale dhe familjarë Lejohen
136 Aktivitetete të tjera shërbimi (Trajtime Estetike, mireqenie fizike, palestra) Mbyllen
137 Aktivitete të familjeve si punëdhënës të personelit shtëpiak Lejohen
138 Aktivitete të prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorim të vet Lejohen
139 Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare Lejohen
140 Agjencitë funebre Lejohen

Top Channel