Aktmarrëveshjet me OSHEE, firmosen 1628 kontrata për shlyerjen e debisë, 795 abonentë familjarë përfituan 70 % reduktim kamate

27/05/2024 16:03

Skemat e reja të aktmarrëveshjeve për shlyerjen e detyrimeve të papaguara të faturave të energjisë elektrike janë mirëpritur nga abonentët të cilëve u është dhënë mundësia ta paguajnë debinë ndaj OSHEE group dhe FSHU me këste lehtëuese mujore.

Prej datës 3 prill kur hyri në fuqi vendimi për aktmarrëveshjet e reja për vitin 2024 dhe deri më 25 maj,  në qendrat e kujdesit ndaj Klientit OSHEE group dhe FSHU, janë firmosur 1628 kontrata në total.

Prej tyre, 795 AKM janë firmosur nga klientë familjarë të cilët kanë paguar njëherësh detyrimin e tyre ndaj OSHEE, duke përfituar 70% reduktim kamate.

Po ashtu, 148 klientë jo- familjarë kanë paguar të gjithë shumën e debisë së akumuluar të faturave të papaguara, duke përfituar reduktim të kamatëvonesave në masën 50%, ndërsa 14 klientë jo familjar/biznes i vogël, kanë paguar të gjithë shumën e borxhit ndaj OSHEE group, dhe kanë përfituar reduktim të kamatës me 100 %.

OSHEE thekson se skemat e aktmarrëveshjeve për vitin 2024, përfshijnë faturat e papaguara të energjisë elektrike deri në 31 dhjetor 2022.

Klientët debitorë që duan të hyjnë në aktmarrëveshje me OSHEE group, duhet të kenë mbyllur ndërkohë detyrimet e krijuara gjatë vitit 2023 dhe në vazhdim, të cilat duhet të jenë likuiduar përpara lidhjes së aktmarrëveshjes së shlyerjes së debisë mes klientit dhe kompanisë OSHEE për periudhat e hershme.

Në skemat tona të aktmarrëveshjeve për vitin 2024, përfshihen gjithashtu edhe detyrimet e papaguara nga faturat; dëmi ekonomik, fatura sistemuese, fatura testim matësi, fatura korrektive, që i përkasin vitit 2023 e në vijim.

Ftojmë të gjithë klientët familjar, jofamiljar e biznes të përfitojnë nga lehtësirat që ofron OSHEE group, duke shlyer debinë me këste dhe duke përfituar reduktim të kamatëvonesave nëse paguajnë me një këst të vetëm detyrimin e faturave të papaguara të energjisë elektrike deri në 31 dhjetor 2022.

Top Channel