Këshilli i Ministrave miratoi në mbledhjen e sotme planin kombëtar për integrimin europian për vitet 2020-2022.

Institucioni që do të monitorojë zbatimin e këtij plani është Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme e cila do të raportojë çdo tre muaj në këshillin e Ministrave.

Vendim për miratimin e planit kombëtar për integrimin evropian 2020–2022

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit dhe ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme, Këshilli i Ministrave

Vendosi:

1. Miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2020–2022 (PKIE 2020–2022), sipas tekstit dhe anekseve që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ngarkohet të bashkërendojë dhe të monitorojë zbatimin e PKIE-së 2020–2022 me grupet ndërinstitucionale të punës (GNPIE), për çdo kapitull.
3. Ministritë dhe institucionet e tjera koordinuese të GNPIE-ve raportojnë çdo muaj pranë Kryeministrit dhe Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për ecurinë e zbatimit të PKIE-së 2020–2022.
4. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme ngarkohet të raportojë, çdo 3 (tre) muaj, në Këshillin e Ministrave, për ecurinë e zbatimit të PKIE-së 2020–2022.
5. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, të monitorojë përfshirjen, nga ministritë dhe institucionet e tjera qendrore në programin buxhetor afatmesëm të nevojave financiare për zbatimin e përparësive afatshkurtra dhe afatmesme, të parashikuara në PKIE-në 2020–2022.
6. Legjislacioni i BE-së për masat afatmesme të planifikuara në PKIE-në 2020-2022 do t’i nënshtrohet procedurës të përkthimit nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.
7. Vendimi nr.201, datë 10.4.2019, i Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian, 2019–2021”, shfuqizohet.
8. Ngarkohen të gjitha ministritë dhe institucionet qendrore në varësi të Këshillit të Ministrave, për të cilat në PKIE-në 2020–2022 janë përcaktuar detyra të veçanta, për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

Top Channel