“Plehrat”, BE e shqetësuar

03/11/2011 19:50

Në kohën kur qeveria argumenton se ligji për mbetjet mbështetet nga Bashkimi Europian, në raportin e freskët të tetorit nuk rezulton kështu. Komisioni nuk shprehet as pro dhe as kundër, por evidenton shqetësimet që lidhen me menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri.

“Njëfarë progresi u arrit në fushën e menaxhimit të mbetjeve. Një strategji kombëtare mbetjesh u miratua. Gjithsesi, ligji për menaxhimin e mbetjeve nuk është miratuar ende. Nuk është ngritur asnjë procedurë për menaxhimin dhe kontrollin e landfildeve dhe vend-hedhjet e pakontrolluara mbeten vendi kryesor për grumbullimin e mbetjeve. Zbatimi i vendimit për të mundësuar importin e mbetjeve për qëllime riciklimi duhet të vëzhgohet më kujdes nga autoritetet.”

Progresi cilësohet modest për mbrojtjen e natyrës, ndërkohë që nuk është bërë asgjë, sipas Komisionit, për të ulur nivelin e zhurmës së padëshiruar ne zonat urbane.“Një progres modest mund të raportohet në fushën e mbrotjes së natyrës. Nuk ka asnjë progres për të raportuar për sa i përket politikave për ndotjen akustike.”

Në fushën e ndryshimeve klimatike, Komisioni arrin në përfundimin se vendi nuk ka formuluar asnjë premtim për të reduktuar nivelin e gazrave te dëmshëm. “Në nivelin ndërkombëtar, Shqipëria është përputhur me Marrëveshjen e Kopenhagenit, por nuk ka formular asnjë premtim për uljen e emetimit të gazrave”

Në përfundimet e Komisionit në fushen e mjedisit vlerësohet se sa i përmbush aktualisht Shqipëria standartet ndërkombetare. “Në përgjithësi ka patur progres të vogël në zhvillimet legjislative dhe në përshtatjen me legjislacionin europian për mjedisin. Zbatimi dhe përforcimi duhen përmirësuar në të gjithë sektorët. Përsa i përket ndryshimeve klimatike nuk ka patur progres dhe përpjekje të mëtejshme kërkohen për përforcimin e kapaciteteve të administratës. Mungesa e ndërgjegjësimit publik dhe konsultimi i duhur për iniciativat legjislative pengon transparencën dhe përforcimin e ligjit. Bashkëpunimi ndër-institucional në mbrojtjen e mjedisit dhe ndryshimet klimatike mbetet i varfër. Përgatitjet në fushën e mjedisit janë ende në një fazë fillestare, ndërkohë që pëgatitjet në fushën e ndryshimeve klimatike janë në një fazë tepër fillestare.”

Nëse vendi do të përballej me problemin e menaxhimit të mbetjeve radioaktive, fusha e sigurisë nukleare dhe mbrotjes nga rrezatimi analizohet tek kapitulli i raportit për Energjinë. Pasi mban shënim traktate e konventa të nënshkruara nga vendi, Komisioni gjykon se Shqipëria nuk përmbush standartet ndërkombëtare për menaxhimin e mbetjeve radioaktive për të cilën nuk ka ende një strategji.

“Përpjekje të mëtejme kërkohen për të përthithur dhe zbatuar legjislacionin europian të Euroatom. Përputhja e zhvillimeve të reja rregullatore me legjislacionin europian mbetet për t’u verifikuar. Kapaciteti i autoritetit rregullator është ende i pamjaftueshm për të zbatuar dhe për të përforcuar legjislacionin në përputhje me standartet ndërkombëtare. Përgatitjet për projektimin e strategjisë kombëtare dhe politikave për menaxhimin e mbetjeve radioaktive janë akoma në një fazë fillestare. Vendgrumbullimet për këto mbetje nuk janë liçensuar ende siç duhet në përputhje me standartet ndërkombëtare, dhe vendndodhja e tyre pranë zonave të populluara përbën shqetësim.”

Përshtatja e vendit me legjislacionin europian (i njohur ndryshe si “Acquis Communitaire”) në fushën e mjedisit dhe të menaxhimit të mbetjeve, mbetet, siç thotë raporti, në fazën fillestare, pra larg standarteve që kërkohen BE.

Arta Tozaj, Bruksel

Top Channel