Kontabilist/e e blerjeve

Top Channel është një televizion privat që transmeton lajme dhe programe të tjera televizive gjatë 24 orëve. Top Channel I filloi transmetimet për here të pare me date 20 Dhjetor 2001. Sot, Top Channel është i pranishëm me sinjalin e tij në të gjithë Europën, përmes platformës Digitalb si edhe në Amerikën Veriore permes 2 platformave IPTV, TVALB dhe Shqip TV. Që në fillim të transmetimeve të tij, Top Channel dalloi për saktësinë e lajmeve të orës së fundit dhe lidhjeve të drejtperdrejta të ngjarjeve më të rendësishme të vendit, si dhe zgjeroi shumë shpejt gamën e programeve te te gjitha zhanreve, per te gjitha grupe moshat. Top Channel është pjesë e Top Media Group ku bëjnë pjesë dhe Top Albania Radio, Top Gold Radio, My Music Radio, Gazeta Shqip Online, një pjesë e platformës Digitalb, Top News dhe VGA Studio. Departmenti: Financë
Vendodhja: Kodër Mëzez, Kashar Tiranë Pozicioni: Kontabilist/e e blerjeve Permbledhja e Pozicionit: Kontabilist per blerje konsiston ne mirëmbajtjen e kontabilitetit financiar ne lidhje me regjistrimin dhe raportimin e faturave te blerjeve, raportimi I shpenzimeve. raportimi I gjendjes se furnitoreve, regjistrimi dhe mirembajtja e inventarit.

Detyrat dhe pergjegjesite kryesore:

 • Mbështet krijimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e kontabilitetit financiar dhe sistemit të analizës financiare në përputhje me kërkesat e reja (si SNRF dhe rregullat tatimore në përputhje).
 • Përgjegjës për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e metodologjisë për alokimin e kostove në përputhje me nevojat e menaxhmentit për informacion dhe analiza (bazuar në qendrat e kostos / fitimit, departamentet, produktet, etj.).
 • Në krye të konsolidimit dhe barazimit të rregullt të bilancit të COGS / shpenzimeve në fund të çdo dite dhe siguron që shifra e saktë të raportohet në fund të çdo muaji / viti financiar dhe dhe çdo ndryshim të jetë i dokumentuar dhe pasqyruar siç duhet në sistem; dhe raportuar tek Menaxheri i Financave/CFO.
 • Përgjegjës për konsolidimin dhe barazimin e rregullt të bilancit të shpenzimeve të pagave në fund të çdo muaji.
 • Në krye të konsolidimit të rregullt dhe barazimit të bilancit të shpenzimeve të amortizimit dhe amortizimit në fund të çdo muaji.
 • Në krye të konsolidimit të rregullt të bilanceve të mallerave dhe inventarit.
 • I ngarkuar me monitorimin e llogaritjes fizike dhe barazimin e materialeve dhe inventarit për kompanine rregullisht dhe në fund të vitit kalendarik / financiar pasqyrohet sic duhet në sistem; dhe raportuar tek Menaxheri i Financave/CFO.
 • Në krye të inspektimit fizik dhe barazimit të pasurive fikse rregullisht.
 • Në krye të konsolidimit dhe barazimit të rregullt të bilancit të furnizuesve në fund të çdo dite dhe siguron që shifra e saktë të raportohet në fund të çdo muaji / viti financiar dhe çdo ndryshim të jetë i dokumentuar dhe pasqyruar siç duhet në sistem; dhe raportuar tek Menaxheri i Financave/CFO.
 • Harton planin e pagesave ndaj furnizuesve mbi baze ditore,javore dhe mujore duke u bazuar ne afatet e percaktuara te pageses sipas kontratave/marreveshjes.
 • Siguron që dokumentacioni ligjor është në përputhje me rregulloren ligjore dhe tatimore dhe inicion / propozon ndryshime në Menaxherin e Financave/CFO.

KËRKESAT:

 • Diplomë në Financë / Kontabilitet ose në fushën përkatëse.
 • Minimum pese vjet përvojë në financë / funksion të kontabilitetit.
 • Njohuri të mira të skemave të kontabilitetit / raportimit të SNK / SNRF.
 • Njohuri shumë të mira të parimeve të përgjithshme dhe të menaxhimit të kontabilitetit.
 • Njohuri shumë të mira të rregullave tatimore dhe çështjeve të lidhura me to.
 • Çdo kualifikim tjetër në fushën e lidhur është një plus.
 • Punëtor i mirë i ekipit dhe i gatshëm për të punuar në një mjedis dinamik.
 • Njohuri shumë të mira të programeve që lidhen me Microsoft Office, veçanërisht Excel dhe Word.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

 

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën [email protected].
Vetëm aplikuesit të cilet do të përzgjidhen për intervistë, do të lajmërohen nëpërmjet rrugëve të kontaktit.